Xây dựng nhà máy mới

July 14, 2021
tin tức mới nhất của công ty về Xây dựng nhà máy mới

Do sự phát triển của công ty và nhu cầu của doanh nghiệp, chúng tôi đang xây dựng một nhà máy lớn để sản xuất. Đây là một chiếc máy xúc đang đào đất.